הטיול - page 1

ַ
ה
ַ
לוּיּט
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
ה
ָ
מיר
ַ
איר
ֵ
מ
ַ
1,2,3,4,5,6,7 8
Powered by FlippingBook