מעשה בלביבות - page 1

יבוֹת
ִּ
ב
ְ
ל
ִּ
ה ב
ֶׂ
ש
ֲ
ע
ַ
מ
ת:
ֵ
א
ֵ
מ
חנה פרנקל
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 14
Powered by FlippingBook