ויהי ערב - page 1

ַ
ו
ַ
י
ַ
ה
ַ
ע
ַ
י
ַ
בר
ת
ֵ
א
ֵ
: מ
ַ
יין
ֵ
ברגשט
ַ
ה
ָ
פני
ַ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 22
Powered by FlippingBook